Zrušení zástavního práva

Žádost o výmaz zástavního práva je oprávněn podat i zástavce. Jak mám postupovat, když chci zrušit zástavní právo, které vzniklo uzavřením kupní smlouvy? V kupní smlouvě se její účastníci dohodli na zřízení zástavního práva ve prospěch prodávajícího, k zajištění pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu.
 


 
Zástavní právo zaniklo zaplacením celé dohodnuté kupní ceny kupujícími.
Zákon uvádí, že zástavní právo zaniká zánikem zajištěné pohledávky. Po zániku zástavního práva se provede výmaz zástavního práva z rejstříku zástavních práv nebo ze zvláštního rejstříku, jestliže se na vznik zástavního práva vyžaduje registrace ve zvláštním registru. Výmaz se provede ke dni uvedenému v žádosti o výmaz zástavního práva, nejdříve však ke dni zániku zástavního práva. Zástavní věřitel je povinen podat žádost o výmaz zástavního práva bez zbytečného odkladu po zániku zástavního práva.
 
Žádost o výmaz zástavního práva je oprávněn podat i zástavce, přičemž zástavce je povinen žádost doložit písemným potvrzením o splnění závazku nebo jinou listinou prokazující zánik zástavního práva vystavenou zástavním věřitelem. V případě, že zástavní věřitel nepodá žádost o výmaz zástavního práva, resp. neposkytne zástavci písemné potvrzení o splnění závazku – tzv.. kvitanciu, odpovídá za škodu kterou tím způsobil.

 
Přečtěte si více
 

Rubrika : Magazín bydlení Reality

Poslat tuto nemovitost příteli!

Kontaktovat prodejce